ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

Εφαρμοστέο Δίκαιο – Δικαιοδοσία

Οι παρόντες Γενικοί Όροι Χρήσης, καθώς και η Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της ιστοσελίδας μας, διέπονται από την ελληνική νομοθεσία.

Η επιχείρηση InsuranceGeenie.gr συλλέγει κατά νόμω τα προσωπικά σας δεδομένα:
1) Σε περίπτωση εγγραφής στο δικτυακό μας τόπο για είσοδο μέλους. (Σε αυτήν την περίπτωση, οι πληροφορίες αυτές είναι οι απολύτως απαραίτητες ως ανωτέρω εκτέθηκαν.)
2) για λόγους εμπορικής προώθησης, αρχείου αναφοράς κλπ, πάντα όμως με τη συναίνεση σας

Τα δεδομένα αυτά χρησιμοποιούνται αποκλειστικά και μόνο για την καλύτερη εξυπηρέτηση σας, ενημέρωση σας για προϊόντα και αποστολή των ασφαλσιτηρίων σας και διατηρούνται για χρονικό διάστημα όχι μεγαλύτερο των 10 ετών. Έκαστος συναλλασσόμενος με την επιχείρηση, αν χρειασθεί παρέχει ρητή συγκατάθεση, με έγγραφο ή ηλεκτρονικό τρόπο, ή κάθε πρόσφορο τρόπο, όπου θα δηλώνει ότι συναινεί να διατηρηθούν και επεξεργασθούν τα παραπάνω στοιχεία / δεδομένα του από την InsuranceGeenie.gr, όπως προβλέπει η ισχύουσα Ευρωπαϊκή και ημεδαπή νομοθεσία, περί προσωπικών δεδομένων, με σκοπό, την εκτέλεση σύμβασης, την αποστολή ενημερώσεων, προσφορών και κοινοποίηση δράσεων, την μελλοντική αναφορά, για συγκεκριμένο ή αναγκαίο χρονικό διάστημα, όχι μεγαλύτερο σε κάθε περίπτωση των 10 ετών. Όλοι οι συναλλασσόμενοι με την InsuranceGeenie.gr ενημερώνονται για τα νόμιμα δικαιώματα τους (πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής, φορητότητας κ.α.) και για τα απαραίτητα στοιχεία επικοινωνίας με την επιχείρηση, σύμφωνα με την άνω σχετική νομοθεσία και την παρούσα (βλ κατωτέρω) Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της επιχείρησης
Η InsuranceGeenie.gr δεσμεύεται να μην προβεί σε καμία περίπτωση σε κοινοποίηση προς τρίτους των δεδομένων αυτών και θα χρησιμοποιούνται νόμιμα , σύμφωνα με την Νομοθεσία Περί Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και την άνω Πολιτική μας Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και τις εξαιρέσεις που αυτή προβλέπει. . Όλα σας τα δεδομένα καταχωρούνται σε servers τα οποία έχουν Κωδικούς Πρόσβασης και όλα τα απαραίτητα συστήματα κρυπτογράφησης και προστασίας .Η επιχείρηση γενικά λαμβάνει συνέχεια όλα τα αναγκαία τεχνικά μέτρα για την προστασία των δεδομένων σας.
Γενικότερα, η σωστή χρήση των προσωπικών σας δεδομένων ρυθμίζεται από το ελληνικό και ευρωπαϊκό δίκαιο και ειδικότερα από τον Κανονισμό 2016/679 της ΕΕ που διέπει την προστασία των προσωπικών δεδομένων και τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζονται τα προσωπικά δεδομένα, καθώς και από τον αντίστοιχο ελληνικό νόμο υπ’ αριθμό 4624/2019 που θεσπίστηκε κατ’ εφαρμογή του άνω Κανονισμού. Επίσης διέπονται από τον νόμο 2251/1994 όπως κωδικοποιήθηκε από την Υ.Α. 5338/2018, που διέπει την προστασία του καταναλωτή. Σε περίπτωση που προκύψει διαφορά μεταξύ των χρηστών και της εταιρείας μας, εφαρμοστέο είναι το ελληνικό δίκαιο και τα δικαστήρια της Θεσσαλονίκης είναι αποκλειστικά αρμόδια για την επίλυση της διαφοράς.
Υπεύθυνος επεξεργασίας Δεδομένων είναι η εταιρεία InsuranceGeenie.gr, με στοιχεία επικοινωνίας : email: info@InsuranceGeenie.gr ή στο τηλέφωνο 2421011111 Επιπλέον, σύμφωνα με την Οδηγία 2013/11/ΕΕ, η οποία ενσωματώθηκε στο ελληνικό δίκαιο με την κοινή Υπουργική Απόφαση 70330/2015, η επιλογή ηλεκτρονικής επίλυσης καταναλωτικών διαφορών είναι πλέον διαθέσιμη μέσω της διαδικασίας Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών («AlternativeDisputeResolution») σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Εάν ο χρήστης έχει πρόβλημα με μια αγορά που πραγματοποιείται μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος και διαμένει στην Ε.Ε., μπορεί να χρησιμοποιήσει τον ιστότοπο “Επίλυση διαφωνιών μέσω διαδικτύου” για εξωδικαστική επίλυση της διαφοράς. Ο Φορέας Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών (ΕΕΔ) είναι ο ακόλουθος: Ευρωπαϊκό Κέντρο Καταναλωτή Ελλάδος (ECC ΕΛΛΑΔΟΣ), διεύθυνση: Λεωφ. Αλεξάνδρας 144, 11471, Αθήνα.
Οι αριθμοί τηλεφώνου είναι : 2106460862 και 2106460814 // email: info@eccgreece.gr. Ο χρήστης μπορεί να επικοινωνήσει με τον άνω φορέα για πλήρη καθοδήγηση σχετικά με ολόκληρη τη διαδικασία υποβολής και επεξεργασίας της καταγγελίας του.