ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

Α. Γενικοί όροι.

Η εταιρία «Κουρτιδης Δημητριος & ΣΙΑ ΟΕ» δημιούργησαν το δικτυακό τόπο www.InsuranceGeenie.gr.gr, με σκοπό την παροχή πληροφοριών και υπηρεσιών στους χρήστες του, σχετικά με τα προϊόντα των Ασφαλιστικών Εταιριών με τις οποίες συνεργάζεται. Η χρήση του www.InsuranceGeenie.gr.gr καθορίζεται σύμφωνα με τους παρακάτω όρους και προϋποθέτει απαραίτητα την πλήρη αποδοχή τους.
Οι επισκέπτες που κάνουν χρήση του δικτυακού τόπου www.InsuranceGeenie.gr.gr συμφωνούν και αποδέχονται τα παρακάτω: Ο δικτυακός τόπος www.InsuranceGeenie.gr.gr χρησιμοποιείται με τη μορφή που έχει και δεν υπάρχει δυνατότητα τροποποίησης ή άλλης παρέμβασης από τους χρήστες. Με την επιφύλαξη συγκεκριμένων δικαιωμάτων τρίτων, όλο το περιεχόμενο που βρίσκεται στο συγκεκριμένο δικτυακό τόπο (ενδεικτικά σήματα, διακριτικά γνωρίσματα, σχέδια, κείμενα, φωτογραφίες, κ.λπ.) αποτελεί πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία των Ασφαλιστικών Εταιριών και προστατεύεται από τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού, κοινοτικού και διεθνούς δικαίου. Το περιεχόμενο αυτό, ολόκληρο ή μέρος του, δεν μπορεί να αποτελέσει αντικείμενο εμπορίου, αντιγραφής, αναπαραγωγής, αναμετάδοσης με οποιονδήποτε τρόπο, χωρίς να υπάρχει γραπτή άδεια των δικαιούχων.

Ο επισκέπτης ή και ο χρήστης της ιστοσελίδας οφείλουν να:

  • αποδέχονται τις διατάξεις της συγκεκριμένης νομοθεσίας, συμπεριλαμβανομένης και της νομοθεσίας που αφορά τις τηλεπικοινωνίες, την προστασία πνευματικής ιδιοκτησίας και τον αθέμιτο ανταγωνισμό.
  • απέχουν από οποιαδήποτε παράνομη και καταχρηστική δραστηριότητα.
  • επανορθώνουν για οποιαδήποτε ζημιά προκλήθηκε σε Εταιρίες ή σε τρίτα πρόσωπα, λόγω παράνομης και υπαίτιας χρήσης της ιστοσελίδας από αυτούς.
Καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια, ώστε να υπάρχει ασφάλεια στη χρήση, αλλά και ακρίβεια και εγκυρότητα των πληροφοριών που περιέχονται στο δικτυακό τόπο. Ωστόσο, σε καμία περίπτωση δε δεσμευόμαστε, ούτε εγγυώμαστε, ούτε αναλαμβάνουμε ευθύνη, όσον αφορά την ασφάλεια και το περιεχόμενο του www.InsuranceGeenie.gr.gr, εκτός αν προβλέπεται ρητά. Για το λόγο αυτό, οι χρήστες αποδέχονται ότι πρέπει να αξιολογούν το περιεχόμενο και ότι είναι υπεύθυνοι για κάθε κίνδυνο που μπορεί να προκαλέσει η χρήση του.
Ο δικτυακός τόπος δεν ευθύνεται για οποιοδήποτε λάθος ή ανακρίβεια κατά τη διάρκεια διαβίβασης των πληροφοριών ή και των εντολών από τον χρήστη. Επιπλέον, δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε παρεμβολή, εσφαλμένη αναγραφή στοιχείων ή μη λειτουργία του συστήματος, εξαιτίας ανωτέρας βίας ή οποιουδήποτε άλλου λόγου.
Οι σύνδεσμοι σε άλλους δικτυακούς τόπους που πιθανόν υπάρχουν στο www.InsuranceGeenie.gr.gr παρέχονται αποκλειστικά για την εξυπηρέτηση των χρηστών. Η εταριία δεν αναλύει, ούτε ελέγχει τις πληροφορίες που περιέχονται στους συγκεκριμένους συνδέσμους και δικτυακούς τόπους και δεν ευθύνεται για το περιεχόμενό τους. Η χρήση, η πρόσβαση και η σύνδεση στους συγκεκριμένους δικτυακούς τόπους, γίνεται αποκλειστικά με ευθύνη των χρηστών και σε καμία περίπτωση η Ετιαιρία δεν έχει ευθύνη, σχετικά με τις πληροφορίες που περιέχονται σε αυτούς. Επίσης, δεν έχει καμία ευθύνη για τους όρους χρήσης και την πολιτική ασφαλείας των δικτυακών τόπων αυτών ή για τον τρόπο που διαχειρίζονται τους ηλεκτρονικούς τους επισκέπτες. Για το λόγο αυτό, οι χρήστες οφείλουν να αποδέχονται τους όρους χρήσης των συγκεκριμένων δικτυακών τόπων και να απευθύνονται στους παρόχους αυτών για οτιδήποτε προκύψει κατά τη διάρκεια της επίσκεψης ή της χρήσης τους.
Σε κάθε νέα online ασφάλιση αυτοκινήτου μέσω του www.InsuranceGeenie.gr.gr, μπορεί να προσφέρεται έκπτωση στα ασφάλιστρα λόγω ειδικής προσφοράς, χρήσης εκπτωτικού κωδικού, του τρόπου πληρωμής που θα επιλεγεί, κ.α.
Η εταιρία θα καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να διασφαλίσει τη διαθεσιμότητα του δικτυακού τόπου www.InsuranceGeenie.gr.gr και των υπηρεσιών που προσφέρει. Παρόλα αυτά, η διαθεσιμότητα του www.InsuranceGeenie.gr.gr μπορεί να επηρεάζεται από τον εξοπλισμό των χρηστών και άλλα δίκτυα επικοινωνιών, ή από άλλες αιτίες. Σε κάθε περίπτωση, η Εταιρία έχει το δικαίωμα, οποιαδήποτε στιγμή, με ή χωρίς προειδοποίηση, να διακόψει προσωρινά τη λειτουργία του συνόλου ή μέρος του www.InsuranceGeenie.gr.gr και να μεταβάλλει τη φύση ή και το περιεχόμενό του, για λόγους συντήρησης, αναβάθμισης ή οποιονδήποτε άλλο λόγο.
Επίσης, κατά τη διάρκεια της χρήσης του www.InsuranceGeenie.gr.gr, η Εταιρία δεν έχει καμία ευθύνη για:
  • οποιαδήποτε ζημιά προκληθεί από τον χρήστη
  • την αδυναμία πρόσβασης των χρηστών
  • τη συνολική ή μερική διακοπή της λειτουργικότητάς του
  • την καθυστέρηση ή κακή ποιότητα λήψης των υπηρεσιών
  • την απώλεια κάθε είδους περιεχομένου των υπηρεσιών
  • την ύπαρξη κάθε είδους σφάλματος
Οι πληροφορίες που παρέχονται στους επισκέπτες του δικτυακού τόπου www.InsuranceGeenie.gr.gr δεν αποτελούν άμεσες ή έμμεσες συμβουλές ή παροτρύνσεις για χρηματοοικονομική ενέργεια ή οποιαδήποτε άλλη πράξη με οικονομικές συνέπειες. Εξαρτάται από τη διακριτική ευχέρεια των χρηστών να αξιολογήσουν τις πληροφορίες και να ενεργήσουν ελεύθερα, βασισμένοι στην ιδιωτική βούλησή τους, αποκλείοντας οποιαδήποτε ευθύνη της Εταιρίας.
Το περιεχόμενο της συγκεκριμένης σελίδας «Όροι χρήσης» είναι δυνατόν να μεταβληθεί οποιαδήποτε στιγμή, με σκοπό την αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών μέσα από το δικτυακό τόπο www.InsuranceGeenie.gr.gr. Οι επισκέπτες οφείλουν να ελέγχουν το περιεχόμενο της συγκεκριμένης ιστοσελίδας, ώστε να είναι ενήμεροι για την ισχύουσα πολιτική της Εταιρίας, οποιαδήποτε στιγμή.
Αν κάποιος Όρος Χρήσης κριθεί άκυρος ή ακυρωθεί, δε θίγει την ισχύ των υπολοίπων όρων.
Ωστόσο, καμία τροποποίηση δεν έχει ισχύ, αν αυτή δε δηλωθεί γραπτά. Η συγκεκριμένη σύμβαση χρήσης ρυθμίζεται από το Ελληνικό Δίκαιο. Για την επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς προκύψει σχετικά με τον συγκεκριμένο δικτυακό τόπο και όλα όσα έχουν αναφερθεί σε αυτόν, αποκλειστικά αρμόδια είναι τα Δικαστήρια Αθηνών.