Το κάθε όχημα που κυκλοφορεί στην Ελληνική Επικράτεια πρέπει να καλύπτεται τουλάχιστον με τα ελάχιστα κατώτατα όρια κάλυψης Αστικής Ευθύνης (Σωματικές Βλάβες & Υλικές Ζημιές) προς Τρίτους που προβλέπονται από το Υπουργείο Εμπορίου, σύμφωνα με τα όρια που οι οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ορίζουν ως τα κατώτερα ισχύοντα για τις χώρες – μέλη της Ένωσης.

Τα κατώτερα αυτά όρια για την Ελληνική Επικράτεια είναι για τις:

 1. Σωματικές Βλάβες προς Τρίτους 1.220.000 €
 2. Υλικές Ζημιές προς Τρίτους 1.220.000 €

Για τις συμπληρωματικές καλύψεις πέραν της Αστικής Ευθύνης προς Τρίτους, π.χ. για τις καλύψεις της Πυρκαγιάς, Ολικής & Μερικής Κλοπής κτλ. η αξία που θα πρέπει να ασφαλίσουμε το όχημά μας (ασφαλιζόμενη αξία) καθορίζεται από την πραγματική τρέχουσα εμπορική αξία του – προς ασφάλιση – οχήματος.

Στην περίπτωση που το όχημα είναι καινούργιο, ως ασφαλιζόμενη αξία θεωρείται η αξία αγοράς του οχήματος, η αξία δηλαδή που αναγράφεται στο παραστατικό της πώλησης που μας χορηγεί ο εκάστοτε έμπορος αυτοκινήτων.

Στην περίπτωση που το όχημα είναι μεταχειρισμένο, λαμβάνουμε υπόψη για τον προσδιορισμό της αξίας, το τιμολόγιο ή την απόδειξη πώλησης, αν το αποκτούμε εκείνη την χρονική στιγμή από κάποια εμπορία αυτοκινήτων ή θα πρέπει να συμβουλευτούμε τους διάφορους δείκτες της αγοράς, για να δούμε ποια είναι η τρέχουσα εμπορική αξία του οχήματος μας, ως μεταχειρισμένο.

Για αυτό το λόγο, σας συμβουλεύουμε να ελέγχετε σε τακτά χρονικά διαστήματα την ασφαλιζόμενη αξία του οχήματός σας, έτσι ώστε αν είναι υψηλότερη της πραγματικής τρέχουσας εμπορικής, να την αναπροσαρμόζετε στα πραγματικά επίπεδα της αγοράς, για την αποφυγή του κινδύνου της υπερασφάλισης.

Για κάθε άτομο το οποίο είναι νεαρό σε ηλικία ή/και είναι νέος οδηγός, θα πρέπει να επικοινωνήσετε με το με το γραφείο μας, προκειμένου να το δηλώσετε, έτσι ώστε με μια μικρή πρόσθετη επιβάρυνση (επασφάλιστρο) να καλύπτεται από το ήδη υπάρχον ασφαλιστήριο συμβόλαιο αυτοκίνητου. Θα πρέπει επίσης να αποστείλετε,  μέσω fax ή e-mail, αντίγραφο του Διπλώματος Οδήγησης του νέου/νεαρού σε ηλικία οδηγού.

Ανάλογα με την ασφαλιστική εταιρία που είναι ασφαλισμένο το όχημά σας, το επασφάλιστρο μπορεί να ισχύει για άτομα που είναι μέχρι 25 χρονών ή/και για 2 χρόνια από την απόκτηση του διπλώματος οδήγησης.
Η δε πρόσθετη επιβάρυνση, μπορεί να κυμαίνεται από 10% για όλες τις ασφαλιζόμενες καλύψεις και μέχρι 40% επί των καλύψεων της Αστικής Ευθύνης & των Ιδίων Ζημιών (εάν υπάρχουν).

Για την ασφάλιση του αυτοκινήτου είναι απαραίτητα τα εξής δικαιολογητικά:

 • Αντίγραφο άδειας οδήγησης (δίπλωμα)
 • Αντίγραφο άδειας κυκλοφορίας του οχήματος
 • Τιμολόγιο αγοράς (για νέα οχήματα)

Η τιμολόγηση γίνεται από κάθε ασφαλιστική εταιρεία με βάση τους παράγοντες κινδύνου που η κάθε εταιρεία έχει αξιολογήσει ως κρίσιμους και σημαντικούς για το σκοπό αυτό. Ενδεικτικά, συνήθεις παράγοντες που επηρεάζουν το κόστος του ασφαλιστηρίου συμβολαίου είναι οι εξής:

 • Ηλικία του οδηγού.
 • Χρήση του οχήματος (Ε.Ι.Χ., Φ.Ι.X., κ.λπ.).
 • Τα χαρακτηριστικά του οχήματος (κυβικά, ιπποδύναμη, αξία, έτος κατασκευής κ.λπ.).
 • Το ιστορικό ζημιών.
 • Ο τρόπος πληρωμής των ασφαλίστρων.
 • Η Έδρα η οποία αναγράφεται στην άδεια κυκλοφορίας και αφορά την μόνιμη κατοικία του ιδιοκτήτη

 

Ο Φιλικός Διακανονισμός (Σύστημα Άμεσης Πληρωμής) είναι ένας τρόπος αποζημίωσης και διαχείρισης των ζημιών υλικών αλλά και μικρών σωματικών βλαβών σε περίπτωση τροχαίου ατυχήματος. με τον οποίο επιτυγχάνεται, κατά κύριο λόγο, ταχύτερα η αποζημίωση, και η απλοποίηση του διακανονισμού υλικών ζημιών και σωματικών βλαβών. Με το Φιλικό Διακανονισμό, σε περίπτωση ατυχήματος, ο αναίτιος ασφαλισμένος οδηγός και οι τυχόν τραυματισθέντες επιβαίνοντες στο ατύχημα, αποζημιώνονται από τη δική τους ασφαλιστική εταιρία, απαλλάσσοντας τους έτσι από την ανάγκη να στραφούν οι ίδιοι κατά της ασφαλιστικής εταιρίας του υπαίτιου οδηγού. Θα πρέπει να γνωρίζετε ότι το Φιλικός Διακανονισμός ενεργοποιείται εφόσον συντρέχουν οι ακόλουθες βασικές προϋποθέσεις:
 • Οι ασφαλιστικές εταιρίες και των δύο ή περισσοτέρων οχημάτων που εμπλέκονται στο ατύχημα να συμμετέχουν στο Σύστημα Φιλικού Διακανονισμού (Άμεσης Πληρωμής).
 • Η αποζημίωση για υλικές ζημιές δεν υπερβαίνει τις 6.500 € ανά ατύχημα.
 • Η αποζημίωση για τυχόν σωματικές βλάβες δεν υπερβαίνει τις 12000 € για κάθε ζημιωθέν πρόσωπο και τις 30.000 € συνολικά, για όλα τα ζημιωθέντα πρόσωπα, ανά ατύχημα
 • Σε περίπτωση ατυχήματος με σύγκρουση περισσοτέρων των δύο οχημάτων το εκάστοτε ισχύων όριο των υλικών ζημιών εφαρμόζεται ανά διακανονισμό μεταξύ δύο οχημάτων.
Eντυπο Φιλικης δηλωσης
Mητρωο Μελών

Ναι. Σύμφωνα με τον Ν 4141/2013, άρθρο 26 η υποχρέωση ασφάλισης υφίσταται διαρκώς, χωρίς να εξαρτάται από την εν τοις πράγμασι κίνηση ή λειτουργία του αυτοκινήτου.

 • Ενδιαφερθείτε πρώτα, αν βέβαια υπάρχουν, για τους τραυματίες. Καλέστε τις Πρώτες Βοήθειες και την Τροχαία.
 • Ζητήστε τη συνδρομή της Φροντίδας Ατυχήματος, για τη Συμπλήρωση της Δήλωσης Ζημιάς.
 • Αν υπάρχει αμφιβολία για την υπαιτιότητα καλέστε την Άμεση Δράση και εξασφαλίστε απαραίτητα μάρτυρες.
 • Μην αναλαμβάνετε ευθύνη για το ατύχημα αν δεν συνεννοηθείτε πρώτα μαζί μας.
 • Αν έχετε μαζί σας φωτογραφική μηχανή (έχουν πλέον τα περισσότερα κινητά τηλέφωνα), φωτογραφίστε τα τρακαρισμένα αυτοκίνητα καθώς και τα χαρακτηριστικά σημεία της τοποθεσίας που έγινε το ατύχημα ή ζητήστε τη συνδρομή της υπηρεσίας Φροντίδας Ατυχήματος.
 • Απευθυνθείτε στο γραφείο μας προκειμένου να καταθέσετε τη Δήλωση Ατυχήματος το αργότερο μέσα σε 3 εργάσιμες ημέρες, παρουσιάζοντας το δίπλωμά σας και την άδεια κυκλοφορίας του αυτοκινήτου, στην περίπτωση που δεν ζητήσατε τη συνδρομή της φροντίδας ατυχήματος.
 • Σε περίπτωση μη υπαιτιότητας, απαιτείται εντολή του Ασφαλιζόμενου στην Ασφαλιστική Εταιρία για αποστολή πραγματογνώμονα, προκειμένου να εκτιμηθεί το ύψος της ζημιάς

 

Για τον προσδιορισμό της ασφαλιζόμενης αξίας της οικοδομής, θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας το κατασκευαστικό κόστος και όχι την εμπορική αξία του ασφαλιζόμενου κτιρίου.

Για τον προσδιορισμό της ασφαλιζόμενης αξίας του περιεχομένου μιας κατοικίας, θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας την αξία όλων των αντικειμένων που βρίσκονται μέσα στην κατοικία μας. Επειδή κάτι τέτοιο είναι σχετικά δύσκολο, είμαστε σε θέση να σας αποστείλουμε αναλυτική κατάσταση η οποία αναφέρει με μια σχετική κατηγοριοποίηση τα διάφορα είδη που συνήθως περιλαμβάνονται μέσα σε ένα νοικοκυριό. Επίσης, οι περισσότερες ασφαλιστικές εταιρίες έχουν προκαθορίσει, χωρίς βέβαια αυτή να είναι δεσμευτική για τον ασφαλιζόμενο, την μέση ασφαλιζόμενη αξία περιεχομένου ανά τ.μ. για μια μέση κατοικία.

Όχι. Σύμφωνα με την εγκύκλιο 462/14-05-2013 της ΤΤΕ, όταν δανειολήπτης προσκομίσει ασφαλιστήριο συμβόλαιο ασφαλιστικής εταιρείας που έχει επιλέξει ο ίδιος και το οποίο βέβαια πληροί τις καλύψεις της δανειακής σύμβασης που επιθυμεί η τράπεζα, αυτό πρέπει να γίνεται δεκτό από αυτήν χωρίς καμία καθυστέρηση. Σε έναρξη δε τυχόν προώθησης σε δανειολήπτη ασφαλιστηρίου συμβολαίου, ο αρμόδιος υπάλληλος της τράπεζας υποχρεούται να διευκρινίζει ρητώς ότι: με την δανειακή σύμβαση ο δανειολήπτης δεν έχει δεσμευθεί να ασφαλιστεί σε συνεργαζόμενη με το πιστωτικό ίδρυμα ασφαλιστική επιχείρηση, αλλά ότι διατηρεί το συμβατικό δικαίωμα να προσκομίσει ασφαλιστήριο της επιλογής του.

Όπως, συμβαίνει και με τα αυτοκίνητα, έτσι και για τα σκάφη αναψυχής έχουν θεσπιστεί κατώτερα όρια κάλυψης Αστικής Ευθύνης για την Ελληνική Επικράτεια, τα οποία είναι τα κάτωθι:

 1. Σωματικές Βλάβες προς Τρίτους € 300.000,00
 2. Υλικές Ζημιές προς Τρίτους € 150.000,00
 3. Μόλυνση του περιβάλλοντος € 90.000,00

Για την κάλυψη των Ιδίων Ζημιών (Hull) του σκάφους, η ασφαλιζόμενη αξία καθορίζεται από την πραγματική τρέχουσα εμπορική αξία του προς ασφάλιση σκάφους αναψυχής.