ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

Α. Γενικοί όροι.

Η ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρεία με την επωνυμία «ΓΚΟΥΤΡΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε» και το διακριτικό τίτλο “GKOUTRAS INSURANCE GROUP” στο εξής αναφερόμενη ως gkoutrasinsurance.gr έχει συσταθεί , λειτουργεί και εκπροσωπείται νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ελληνικού Δικαίου, έχει αριθμό ΓΕΜΗ 156096501000, ΑΦΜ 801404504/ΔΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ και η οποία εδρεύει στους Αμπελοκήπους Αττικής, επί της οδού Λ. Κηφισίας 125-127 Τ.Κ. 11524, είναι νομίμως εγγεγραμμένη στο ειδικό μητρώο του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών ως ασφαλιστικός πράκτορας με αριθμό μητρώου 7677 και ως συντονιστής ασφαλιστικών πρακτόρων και παρέχει νομίμως υπηρεσίες ασφαλιστικής διαμεσολάβησης διανομής ασφαλιστικών προϊόντων, παρέχοντας συμβουλές για τα ασφαλιστικά προϊόντα, εποπτεύεται δε από την Τράπεζα της Ελλάδος (Διεύθυνση Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης) και το Υπουργείο Ανάπτυξης.

 1. Ο " ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ" στο εξής θα αναφέρεται ως "ΠΡΑΚΤΟΡΑΣ" με το διακριτικό τίτλο "INSURANCE LINK" με ΑΦΜ 036541975, Δ.Ο.Υ ΠΑΛΛΗΝΗΣ, που εδρεύει στην Παλλήνη Αττικής (Λεωφόρος Μαραθώνος 13), έχει νομίμως καταχωρηθεί στο Μητρώο Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών με αριθμό ειδικού μητρώου 1970 ως Ασφαλιστικός Πράκτορας , και εποπτεύεται από τη Διεύθυνση Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης (ΔΕΙΑ) της Τράπεζας της Ελλάδος και το Υπουργείο Ανάπτυξης.
 2. Τα παραπάνω στοιχεία του "ΠΡΑΚΤΟΡΑ" που αφορούν την εγγραφή της στο ειδικό μητρώο ασφαλιστικών διαμεσολαβητών του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών μπορούν να διακριβωθούν από τους πελάτες μέσω του διαδικτυακού υπερσυνδέσμου του Ενιαίου Σημείου Πληροφόρησης της παραγράφου 10 του άρθρου 19 Ν. 4583/2018 http://insuranceregistry.uhc.gr/Search.
 3. Ο "ΠΡΑΚΤΟΡΑΣ" δημιούργησε τον δικτυακό τόπο "www.insurancelink.gr" που στο εξής θα αναφέρεται ο "ΙΣΤΟΤΟΠΟΣ", µε σκοπό την παροχή υπηρεσιών ασφαλιστικής πρακτόρευσης µέσω της ιστοσελίδας του. Οι υπηρεσίες ασφαλιστικής πρακτόρευσης συνίστανται στην ανάληψη µε σύµβαση, έναντι προμήθειας, ασφαλιστικών εργασιών στο όνοµα και για λογαριασµό µίας ή περισσότερων ασφαλιστικών επιχειρήσεων, µε τις οποίες ο "ΠΡΑΚΤΟΡΑΣ" συνεργάζεται. Επίσης παρέχει στον ασφαλισµένο κάθε αναγκαία συνδρομή κατά τη διάρκεια της ασφαλιστικής σύµβασης και ιδιαίτερα µετά την επέλευση της ασφαλιστικής περίπτωσης.
 4. Η χρήση του "ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ" διέπεται από τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις, τους οποίους οι χρήστες καλούνται να διαβάσουν προσεκτικά και να συμμορφώνονται με αυτούς. Η χρήση του "ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ" συνεπάγεται ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων Όρων Χρήσης.Η χρήση του "ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ" διέπεται από τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις, τους οποίους οι χρήστες καλούνται να διαβάσουν προσεκτικά και να συμμορφώνονται με αυτούς. Η χρήση του "ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ" συνεπάγεται ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων Όρων Χρήσης.
 5. Ο "ΙΣΤΟΤΟΠΟΣ" απευθύνεται αποκλειστικά σε ενήλικες. "Ο ΠΡΑΚΤΟΡΑΣ" καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να διασφαλίσει την πληρότητα και την εγκυρότητα των πληροφοριών που παρατίθενται στον Ιστότοπο, ως προς την προσυµβατική ενημέρωση των χρηστών, όσο και για την ακρίβεια των στοιχείων που αφορούν τις παρεχόμενες, από τον Ιστότοπο υπηρεσίες µε την επιφύλαξη τυχόν τεχνικών ή τυπογραφικών ή άλλων λαθών, που έχουν προκύψει ακούσια.
 6. Οι παρόντες Όροι Χρήσης διέπονται από τις εφαρμοστέες διατάξεις της ελληνικής νοµοθεσίας, όπως ενδεικτικά τις διατάξεις για την προστασία του καταναλωτή, τις διατάξεις για το ηλεκτρονικό εµπόριο, την ασφαλιστική διαμεσολάβηση, την προστασία των δικαιωμάτων βιοµηχανικής και πνευµατικής ιδιοκτησίας, την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, και κάθε άλλη σχετική διάταξη.
 7. Ο "ΠΡΑΚΤΟΡΑΣ" δραστηριοποιείται σε συνεργασία βάσει εγγράφων συμβάσεων εντολής με τις ακόλουθες ασφαλιστικές επιχειρήσεις, οι οποίες αναφέρονται συγκεκριμένα ως ακολούθως: GROUPAMA,EUROLIFE FFH, ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ,INTERLIFE ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ, AXA,ERGO A.A.E.Z,ΥΔΡΟΓΕΙΟΣ Α.Α.Α.Ε (οι οποίες εμφανίζονται στο "ΙΣΤΟΤΟΠΟΣ") και ενεργεί για λογαριασμό και στο όνομα αυτών υπό την ιδιότητα του ασφαλιστικού πράκτορα, αμείβεται αποκλειστικά δε από αυτές βάσει προμήθειας που περιλαμβάνεται στο ασφάλιστρο. Οι υπηρεσίες ασφαλιστικής διαμεσολάβησης που παρέχει ο "ΠΡΑΚΤΟΡΑΣ" συνίστανται στην παρουσίαση λύσεων ασφαλιστικής κάλυψης που ενσωματώνονται στα ασφαλιστικά προϊόντα των συνεργαζόμενων με αυτήν ασφαλιστικών επιχειρήσεων, όπως αυτά έχουν διαμορφωθεί από τις ίδιες τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις και ειδικότερα στη διανομή ασφαλιστικών προϊόντων, σύμφωνα με την έννοια του Ν. 4583/2018.
 8. Προϋπόθεση για την έναρξη της διαδικασίας εισαγωγής των απαιτούμενων πληροφοριών αποτελεί η αποδοχή των παρόντων όρων χρήσης, η οποία αποτελεί στοιχείο της πρότασης του χρήστη μαζί με την εισαγωγή των παραμέτρων στο ηλεκτρονικό σύστημα του "ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ" ,για την σύναψη ασφαλιστικής σύμβασης βάσει των δηλωθέντων στοιχείων και παραμέτρων.
 9. O Χρήστης αποδέχεται, δηλώνει και εγγυάται ότι εισάγει αληθείς και ακριβείς πληροφορίες που απαιτούνται από το ηλεκτρονικό σύστημα καταχώρησης στοιχείων του "ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ" σε όλα τα στάδια της διαδικασίας και αποδέχεται ότι η παροχή ανακριβών ή/ και αναληθών ή/και ελλιπών πληροφοριών αποτελεί λόγο ακύρωσης του ασφαλιστηρίου συμβολαίου του.
 10. Ο Χρήστης του "ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ" αποδέχεται και δηλώνει ότι επιθυμεί να λαμβάνει την απαραίτητη προσυμβατική ενημέρωση από τη "ΠΡΑΚΤΟΡΑΣ" και τις απαραίτητες πληροφορίες για τα παρεχόμενα από τις συνεργαζόμενες ασφαλιστικές επιχειρήσεις ασφαλιστικά προϊόντα μέσω του "ΙΣΤΟΤΟΠΟΣ" όπως προβλέπεται από το Ν. 4583/2018.
 11. Ο Χρήστης δηλώνει και εγγυάται ότι ενεργεί στο όνομά του και για λογαριασμό του και δηλώνει και εγγυάται ότι είναι ο νόμιμος κύριος, κάτοχος, νομέας και δικαιούχος ή νομίμως εξουσιοδοτημένος χρήστης των μέσων πληρωμής που χρησιμοποιεί γνωστοποιώντας τα στοιχεία τους και παρέχοντας ρητή εντολή προς τον "ΠΡΑΚΤΟΡΑΣ" για την είσπραξη του αντιτίμου των ασφαλιστικών προϊόντων που επιλέγει να προμηθευτεί στο πλαίσιο της υπηρεσίας "ΙΣΤΟΤΟΠΟΣ".
 12. Ο "ΠΡΑΚΤΟΡΑΣ" δεν αποδέχεται αιτήσεις ασφάλισης, δεν εκτιμά ή /και αποδέχεται ασφαλιστικούς κινδύνους και γενικότερα δεν δεσμεύεται, ούτε αναλαμβάνει υποχρεώσεις που δεσμεύουν τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις με τις οποίες συνεργάζεται. Η αποδοχή αιτήσεων ασφάλισης, η εκτίμηση η/και αποδοχή των ασφαλιστικών κινδύνων και γενικότερα η ανάληψη υποχρεώσεων σε σχέση και στο πλαίσιο του προϊόντος ασφάλισης που επιλέχθηκε πραγματοποιείται από την συνεργαζόμενη ασφαλιστική επιχείρηση που το παρέχει. Συνεπώς, σε περίπτωση που ο Χρήστης επιλέξει να προμηθευτεί οποιοδήποτε ασφαλιστικό προϊόν που παρουσιάζει ο "ΙΣΤΟΤΟΠΟΣ" , η σύμβαση ασφάλισης μπορεί να συναφθεί μόνο μεταξύ του Χρήστη και της συνεργαζόμενης ασφαλιστικής επιχείρησης που παρέχει το συγκεκριμένο ασφαλιστικό προϊόν σύμφωνα με τις προαναφερθείσες προϋποθέσεις.
 13. Ο "ΠΡΑΚΤΟΡΑΣ" δεν έχει δικαίωμα ή/ και δυνατότητα επέμβασης ή μεταβολής των ασφαλιστικών προϊόντων των συνεργαζομένων με αυτήν ασφαλιστικών επιχειρήσεων ή/ και των όρων παροχής τους. Επίσης ο "ΠΡΑΚΤΟΡΑΣ" δεν έχει δικαίωμα ή/και δυνατότητα επέμβασης ή μεταβολής των πληροφοριών και των παραμέτρων που εισάγει ο Χρήστης ή εισάγονται αυτόματα μέσω διασυνδεδεμένων ανεξάρτητων και αξιόπιστων βάσεων δεδομένων στο σύστημα.
 14. Η υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών της "ΙΣΤΟΤΟΠΟΣ" είναι διαθέσιμη Δευτέρα έως Παρασκευή, από 10:00 έως 18:00 στα τηλέφωνα 210 6616646.Οι Χρήστες της υπηρεσίας ο "ΙΣΤΟΤΟΠΟΣ" μπορούν να απευθύνονται στην υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών του "ΠΡΑΚΤΟΡΑΣ" και με αποστολή e-mail στην διεύθυνση info@insurancelink.gr.

  Β. Περιορισμός ευθύνης -Διαθεσιμότητα

 1. Ο "ΠΡΑΚΤΟΡΑΣ” χωρίς να εγγυάται και να ευθύνεται, καταβάλλει τη μέγιστη δυνατή προσπάθεια, ώστε οι πληροφορίες και το σύνολο του περιεχομένου του "ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ" να διέπεται από ακρίβεια σαφήνεια, χρονική εγγύτητα, πληρότητα, ορθότητα και διαθεσιμότητα. Ο "ΠΡΑΚΤΟΡΑΣ" δεν εγγυάται ότι τα περιεχόμενα και οι υπηρεσίες του "ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ" θα παρέχονται χωρίς διακοπή και χωρίς σφάλματα και δεν ευθύνεται για τυχόν ζηµία, θετική ή αποθετική, άµεση ή έµµεση (όπως ενδεικτικά απώλεια κερδών, δεδομένων κλπ), εφόσον αυτός προβαίνει με δική του πρωτοβουλία σε χρήση των εν λόγω υπηρεσιών και με τη γνώση των όρων του παρόντος
 2. Ο "ΙΣΤΟΤΟΠΟΣ", μπορεί να παρέχει σύνδεσµο (link) σε ιστοσελίδες τρίτων, οι οποίοι έχουν τον πλήρη έλεγχο για το περιεχόµενο τους και την πλήρη (αστική και ποινική) ευθύνη για την ασφάλεια των ιστοσελίδων τους, το νόμιμο και την εγκυρότητα του περιεχομένου και των υπηρεσιών τους, ως και την ευθύνη για την αποκατάσταση κάθε αξίωσης από τυχόν παραβίαση δικαιωμάτων άλλων προσώπων, όπως ενδεικτικά δικαιώµατα πνευµατικής και βιοµηχανικής ιδιοκτησίας, αποκλεισμένης ρητά κάθε ευθύνης του "ΠΡΑΚΤΟΡΑ" για το περιεχόµενο των ιστοσελίδων αυτών.
 3. Ο "ΠΡΑΚΤΟΡΑΣ" δεν υποχρεούται, ούτε δύναται να ελέγξει την ασφάλεια και το περιεχόμενο των ιστοσελίδων και των υπηρεσιών τρίτων, για τις οποίες παρέχεται σύνδεσµος στον "ΙΣΤΟΤΟΠΟ".

Γ. Διευθέτηση εγγράφων παραπόνων -Εξωδικαστική επίλυση παραπόνων

 1. Ο "ΠΡΑΚΤΟΡΑΣ" υπό την ιδιότητά του ως ασφαλιστικός πράκτορας έχει υιοθετήσει σύµφωνα µε την υπ’ αριθ. 89/5.4.2016 Πράξη Εκτελεστικής Επιτροπής της Τράπεζας της Ελλάδος (ΠΕΕ 89/5.4.2016) Πολιτική Διαχείρισης Αιτιάσεων, µε την οποία δεσμεύεται να προβαίνει σε ουσιαστική και αντικειμενική διερεύνηση όλων των αιτιάσεων και παραπόνων των πελατών της ή τρίτων αναφορικά µε ασφαλιστικά προϊόντα και υπηρεσίες. Ως αιτίαση ορίζεται το έγγραφο παράπονο προς τον ασφαλιστικό διαμεσολαβητή, το οποίο δεν σχετίζεται µε την αναγγελία απαιτήσεων ή αιτήσεις αποζημίωσης ούτε µε απλά αιτήµατα, τα οποία σχετίζονται µε την εκτέλεση του ασφαλιστηρίου συμβολαίου και την παροχή πληροφοριών ή διευκρινήσεων.
 2. Ο Χρήστης δύναται να υποβάλει εγγράφως τα ερωτήματα ή τυχόν παράπονά του απευθυνόμενος στον "ΠΡΑΚΤΟΡΑ" αποστέλλοντας ηλεκτρονικό μήνυμα ή fax στα ακόλουθα στοιχεία επικοινωνίας: info@insurancelink.gr ,fax 2106616645 ή με συστημένη επιστολή μέσω ΕΛΤΑ στην έδρα του "ΠΡΑΚΤΟΡΑ" στην Παλλήνη Αττικής (οδός Λ. Μαραθώνος 13, Τ.Κ. 15351 υπόψη του υπευθύνου προσώπου για τη διαχείριση των αιτιάσεων κ. Χρήστου Κατσιγιάννη). Αν οι αιτιάσεις ή τα ερωτήματα αφορούν την παροχή υπηρεσιών εκ μέρους συγκεκριμένης ασφαλιστικής επιχείρησης, ο "ΠΡΑΚΤΟΡΑΣ" θα τις διαβιβάζει σε αυτήν χωρίς καθυστέρηση. Η διαχείριση αιτιάσεων από την εκάστοτε ασφαλιστική επιχείρηση υπόκειται στην Πολιτική Διαχείρισης Αιτιάσεων αυτής, σύμφωνα με την σχετική νομοθεσία και τις αντίστοιχες πράξεις της Εκτελεστικής Επιτροπής της Τράπεζας της Ελλάδος που αφορούν στη διαχείριση αιτιάσεων από τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις. Επί των απλών ερωτημάτων/αιτημάτων, ο πελάτης – καταναλωτής λαμβάνει απάντηση από τον "ΠΡΑΚΤΟΡΑ" ή και απ’ ευθείας από την ασφαλιστική επιχείρηση το συντομότερο δυνατόν και το αργότερο εντός δεκαπέντε (15) ημερών από τη παραλαβή του σχετικού αιτήματος. Επί εγγράφων δηλώσεων δυσαρέσκειας/ αιτιάσεων που απευθύνονται στον "ΠΡΑΚΤΟΡΑ" και αφορούν τα καθήκοντα της ως Ασφαλιστικού Διαμεσολαβητή, σημειώνεται ότι ο "ΠΡΑΚΤΟΡΑΣ" έχει διορίσει τον κ. Χρήστο Κατσιγιάννη ως Υπεύθυνο Διαχείρισης Αιτιάσεων, ο οποίος συντονίζει την ορθή και έγκαιρη διαχείριση των γραπτών παραπόνων που υποβάλλονται, τα οποία απαντώνται σε εύλογο χρόνο, εντός χρονικού διαστήματος το ανώτερο πενήντα (50) ημερολογιακών ημερών. Αντίστοιχα ισχύουν για την ανταπόκριση της ασφαλιστικής επιχείρησης σε περίπτωση αιτιάσεων που απευθύνονται σ’ αυτήν, οπότε και το ανωτέρω διάστημα ξεκινάει από την ημερομηνία παραλαβής της αιτίασης από την ασφαλιστική επιχείρηση. Η άσκηση των ανωτέρω δικαιωμάτων δεν περιορίζει τα δικαιώματα του Χρήστη/ πελάτη/ καταναλωτή για αναζήτηση δικαστικής προστασίας. Σημειώνεται ότι η υποβολή γραπτού παραπόνου/ δήλωσης δυσαρέσκειας/ αιτίασης προς τον "ΠΡΑΚΤΟΡΑ", μέσω της διαδικασίας αυτής, δεν διακόπτει την παραγραφή/ αποσβεστική προθεσμία της αξίωσης.
 3. Χρήστης έχει δικαίωµα να υποβάλλει έγγραφη καταγγελία στη Διεύθυνση Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης (ΔΕΙΑ) της Τράπεζας της Ελλάδος για πράξεις ή παραλείψεις που συνιστούν παραβιάσεις της κείµενης νοµοθεσίας ή αντιβαίνουν στα χρηστά ήθη ή προσκρούουν στην δηµόσια τάξη.
 4. Οι χρήστες µπορούν να ενημερωθούν για την εναλλακτική/εξωδικαστική επίλυση διαφορών και τους φορείς Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών (ΕΕΔ), οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι στο µμητρώο ΕΕΔ και στους οποίους µπορούν να απευθυνθούν, από την ιστοσελίδα του Υπουργείου Ανάπτυξης www.mindev.gov.gr στην ενότητα «Για τον Πολίτη-Καταναλωτή/ Θέµατα Ενημέρωσης & Προστασίας Καταναλωτή/Η Υπηρεσία/Εναλλακτική Επίλυση Καταναλωτικών Διαφορών».
 5. Οι χρήστες δύνανται να χρησιμοποιούν την πλατφόρμα Ηλεκτρονικής Επίλυσης Διαφορών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που βρίσκεται στην διεύθυνση
 6. Η διαδικασία επίλυσης είναι χωρίς κόστος για τον καταναλωτή, ενώ το Ευρωπαϊκό Κέντρο Καταναλωτή Ελλάδος έχει οριστεί ως εθνικό σηµείο επαφής για την Ηλεκτρονική Επίλυση Διαφορών. Αναλυτικές πληροφορίες για την διαδικασία περιλαμβάνονται στον παραπάνω δικτυακό τόπο. Οι παρόντες όροι Χρήσης διέπονται από το ελληνικό δίκαιο. Για κάθε διαφορά που τυχόν προκύψει από τους παρόντες όρους και δεν επιλυθεί µε τις ανωτέρω εξωδικαστικές διαδικασίες αρµόδια ορίζονται τα καθ’ ύλη αρµόδια δικαστήρια των Αθηνών. Σε περίπτωση που συγκεκριμένοι όροι κριθούν άκυροι από τα Ελληνικά Δικαστήρια, η ακυρότητα αυτών δεν επιφέρει την ακυρότητα και των υπολοίπων.
Δ. Δικαιώματα Εναντίωσης και Υπαναχώρησης.
 1. Ο Χρήστης ως Λήπτης της Ασφάλισης διατηρεί το δικαίωµα εναντίωσης στην σύναψη της σύµβασης ασφάλισης στις ακόλουθες δύο περιπτώσεις: α) αν το περιεχόμενο του ασφαλιστηρίου συμβολαίου ως προς οποιονδήποτε όρο παρεκκλίνει από την αίτηση ασφάλισης ο ασφαλισμένος δύναται να ασκήσει το δικαίωµα εναντίωσης εντός αποκλειστικής προθεσμίας ενός (1) µηνός, και β) αν ο "ΠΡΑΚΤΟΡΑΣ" ή η ασφαλιστική εταιρεία που του παρέχει το προϊόν της επιλογής του δεν του έχει γνωστοποιήσει κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης ασφάλισης µια εκ των πληροφοριών που προβλέπονται στο αρ. 150 παρ.1 του Ν.4364/2016 ή εάν δεν του γνωστοποίησε τυχόν γενικούς ή ειδικούς όρους από τους οποίους διέπεται η ασφαλιστική σύµβαση ο Χρήστης δύναται να ασκήσει το δικαίωµα εναντίωσης εντός αποκλειστικής προθεσμίας 14 ηµερών, σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 2 παρ. 5 και 6 του Ν.2496/1997.
 2. O Χρήστης έχει το δικαίωµα υπαναχώρησης από την ασφαλιστική σύµβαση εξ αποστάσεως υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις που προβλέπουν οι διατάξεις του Ν. 2251/1994 περί προστασίας του καταναλωτή εντός αποκλειστικής προθεσμίας δεκατεσσάρων (14) ηµερολογιακών ηµερών από την ηµέρα σύναψης της σύµβασης ή από την ηµέρα που παρέλαβε ο Χρήστης τους συµβατικούς όρους σε περίπτωση που είναι μεταγενέστερη. Η προθεσµία της άσκησης του δικαιώµατος υπαναχώρησης αναστέλλεται για όσο χρόνο ο Χρήστης έχει δικαίωµα εναντίωσης σύµφωνα µε τις διατάξεις του όρου 1 ανωτέρω.
 3. Τα ψηφιακά έγγραφα δηλώσεις εναντίωσης και υπαναχώρησης αποτελούν συνοδευτικά έγγραφα του ασφαλιστηρίου συμβολαίου το οποίο αποστέλλει ο "ΠΡΑΚΤΟΡΑΣ" στον Χρήστη. Ως ημερομηνία της δήλωσης υπαναχώρησης και εναντίωσης λαµβάνεται η ημερομηνία που παρελήφθη το σχετικό έγγραφο από τον "ΠΡΑΚΤΟΡΑ". Οι δηλώσεις εναντίωσης και υπαναχώρησης υποβάλλονται από τον πελάτη προς την ασφαλιστική εταιρεία είτε απευθείας είτε µέσω του "ΠΡΑΚΤΟΡΑ" και παραδίδονται ή/ και αποστέλλονται με συστημένη επιστολή στον "ΠΡΑΚΤΟΡΑ" στην Διεύθυνση Λ. Μαραθώνος 13, ΤΚ.15351,Παλλήνη Αττικής. Ως ημερομηνία της δήλωσης υπαναχώρησης και εναντίωσης λαμβάνεται η ημερομηνία που παρελήφθη το σχετικό έγγραφο από τον "ΠΡΑΚΤΟΡΑ".
 4. Σύμφωνα με την παρ.40 παρ.5 του Ν.2251/1994 όταν ο ασφαλισμένος - χρήστης ασκήσει τα παραπάνω δικαιώματα εναντίωσης ή υπαναχώρησης, η ασφαλιστική σύμβαση ακυρώνεται εξαρχής, δηλαδή θεωρείται ότι ουδέποτε έγινε και κατά συνέπεια δεν επιφέρει κανένα αποτέλεσμα για οποιοδήποτε από τα μέρη. Τα καταβληθέντα ασφάλιστρα επιστρέφονται εντός τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών από την παραλαβή από την αντίστοιχη ασφαλιστική επιχείρηση της κοινοποίησης της υπαναχώρησης ή της εναντίωσης και δεν υπάρχει καμία ποινή για τον Χρήστη.
 5. Το δικαίωμα εναντίωσης ή υπαναχώρησης δεν μπορεί να ασκηθεί αν μέχρι την παράδοση της συστημένης επιστολής στο ταχυδρομείο ή και μετά από αυτή και μέχρι να περιέλθει στον "ΠΡΑΚΤΟΡΑ" έχει δηλωθεί ζημιά για ασφαλιστικό κίνδυνο που έχει επέλθει και καλύπτεται από την ασφαλιστική σύμβαση ή έχει πληρωθεί σχετική αποζημίωση δυνάμει των καλύψεων του ασφαλιστηρίου συμβολαίου. Σημειώνεται ειδικά για την κάλυψη της αστικής ευθύνης από την κυκλοφορία οχημάτων έναντι τρίτων, η άσκηση των εν προαναφερόμενων δικαιωμάτων ισχύει υπό την επιφύλαξη τυχόν ειδικότερων διατάξεων δυνάμει του Π.Δ. 237/1986.

Ε. Διαδικασία και όροι προμήθειας.

 1. Η επιλογή ασφαλιστικών προϊόντων κλάδου ασφάλισης των συνεργαζόμενων με το ‘ΠΡΑΚΤΟΡΑ’ ασφαλιστικών επιχειρήσεων που παρουσιάζονται στον εκάστοτε Χρήστη πραγματοποιείται συστημικά και αυτοματοποιημένα βάσει των πληροφοριών και των παραμέτρων που εισήγαγε ο ίδιος Χρήστης στον "ΙΣΤΟΤΟΠΟ". H υποβολή πρότασης/αίτησης ασφάλισης μέσω του συστήματος απευθύνεται προς την εκάστοτε ασφαλιστική επιχείρηση, δεν αποτελεί ασφαλιστική σύμβαση και τελεί υπό την αίρεση της αποδοχής της από την ασφαλιστική επιχείρηση προς την οποία απευθύνεται. Ο Χρήστης έχει την δυνατότητα να ενημερωθεί πλήρως σχετικά με τους όρους παροχής του ασφαλιστικού προϊόντος που έχει επιλέξει. Ο Χρήστης αναγνωρίζει ότι οι όροι αυτοί έχουν ενημερωτικό χαρακτήρα και δεν αποτελούν την οριστική ασφαλιστική σύμβαση, η οποία θα του αποσταλεί μετά την οριστικοποίησή της και την αποδοχή της από την ασφαλιστική επιχείρηση.
 2. Ο ‘ΠΡΑΚΤΟΡΑΣ’ δύναται να επιμελείται την είσπραξη και εισπράττει τα ασφάλιστρα των Χρηστών σύμφωνα με τις διατάξεις των Ν4364/2016 και Ν 4583/2018. Η πλήρης και προσήκουσα καταβολή του ασφαλίστρου, όπως αυτό ορίζεται από την ασφαλιστική επιχείρηση, από το Χρήστη στο ‘ΠΡΑΚΤΟΡΑ’ αποτελεί πλήρη και ολοσχερή εξόφληση των οικονομικών υποχρεώσεων του προς την ασφαλιστική επιχείρηση και προς το ‘ΠΡΑΚΤΟΡΑ’ για το συγκεκριμένο προϊόν που προμηθεύτηκε. Ο Χρήστης αναγνωρίζει και αποδέχεται ότι σε περίπτωση διαφοροποίησης του αντιτίμου του ασφαλιστικού προϊόντος που γνωστοποιείται μέσω του "ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ" και του τελικού αντιτίμου/ ασφαλίστρου που ορίζεται από την ασφαλιστική επιχείρηση που παρέχει το προϊόν, υπερισχύει το δεύτερο, σε περίπτωση δε που αυτό είναι είναι υψηλότερο ο Χρήστης οφείλει να καταβάλει άμεσα την διαφορά άλλως να ζητήσει την ακύρωση του ασφαλιστηρίου συμβολαίου σε περίπτωση δε που αυτό είναι χαμηλότερο, ο ‘ΠΡΑΚΤΟΡΑΣ’ θα επιστρέφει άμεσα στον Χρήστη το υπερβάλλον καταβληθέν ποσό. Αντίστοιχα, σε περίπτωση που. Σε περίπτωση που ο Χρήστης επιθυμεί να προβεί σε ακύρωση του ασφαλιστηρίου συμβολαίου λόγω ακυρότητας της σύμβασης, η ασφαλιστική εταιρία επιστρέφει το σύνολο του αντιτίμου που έχει καταβληθεί (διαδικασία εκκαθάρισης) για το ακυρωθέν συμβόλαιο άνευ χρέωσης εξόδων. Ο Χρήστης αποδέχεται ότι η επιστροφή οποιουδήποτε ποσού πραγματοποιείται με χρήση από το ‘ΠΡΑΚΤΟΡΑ’ όμοιου μέσου πληρωμής με αυτό που χρησιμοποιήθηκε από τον Χρήστη για την πληρωμή του ασφαλίστρου που επιστρέφεται ολικά ή μερικά. Μη πλήρης εξόφληση του αντιτίμου αποτελεί αιτία άρνησης ολοκλήρωσης της σύναψης της σύμβασης άλλως λόγο ακύρωσης ή/ και καταγγελίας συναφθείσας ασφαλιστικής σύμβασης από την ασφαλιστική επιχείρηση.
 3. Ο "ΠΡΑΚΤΟΡΑΣ" διατηρεί το δικαίωμα να προβεί σε έλεγχο φερεγγυότητας του Χρήστη πριν από την προώθηση της αίτησης/ πρότασής του στην αντίστοιχη ασφαλιστική επιχείρηση αλλά και οποτεδήποτε από την υποβολή της πρότασης/αίτησης έως και την λύση της ασφαλιστικής σύμβασης. Στο πλαίσιο αυτό έχει δικαίωμα να ζητήσει από τον Χρήστη τις απαιτούμενες, κατά την κρίση της, πληροφορίες προκειμένου να ολοκληρώσει τον έλεγχο αυτό. Ο Χρήστης αποδέχεται να γνωστοποιήσει στο "ΠΡΑΚΤΟΡΑ" τις αιτούμενες πληροφορίες για το σκοπό αυτό . Επίσης αναγνωρίζει και αποδέχεται ότι τυχόν άρνηση ή αδυναμία του να παρέχει τις πληροφορίες αυτές, κατά περίπτωση, μπορεί να επιφέρει αδυναμία προώθησης ή/και εκτέλεσης της αίτησης/ πρότασης ασφάλισης ή ακύρωση του ασφαλιστηρίου συμβολαίου.

ΣΤ. Καταβολή ασφαλίστρων και έναρξη ασφαλιστικής κάλυψης – Ανανέωση ασφαλιστηρίων συμβολαίων

 1. Σύμφωνα με το Νόμο Ν 2496/97 o λήπτης της ασφάλισης υποχρεούται να καταβάλει τα ασφάλιστρα σε μετρητά, είτε εφάπαξ είτε με τμηματικές καταβολές. Η εξόφληση των ασφαλίστρων για το ασφαλιστήριο συμβόλαιο που ο Χρήστης επέλεξε μπορεί να πραγματοποιηθεί μέσω χρεωστικής ή πιστωτικής κάρτας, μέσω Τράπεζας(e-banking,phone banking). Η ασφαλιστική κάλυψη δεν αρχίζει πριν την καταβολή του εφάπαξ ασφαλίστρου ή της πρώτης δόσης της τμηματικής καταβολής (αν έχει συμφωνηθεί τμηματική καταβολή), εκτός αν προκύπτει διαφορετικά από την ασφαλιστική σύμβαση ή από τις περιστάσεις. Στις υποχρεωτικές ασφαλίσεις, ωστόσο, ο Ν. 4364/2016 αρ. 146 παρ. 1 ορίζει ότι το ασφαλιστήριο παραδίδεται στον ασφαλισμένο ή στον λήπτη της ασφάλισης μόνο μετά την καταβολή του οφειλόμενου ασφαλίστρου ή της πρώτης δόσης της τμηματικής καταβολής.
 2. Ειδικά για τα προϊόντα Κλάδου Αυτοκινήτου και την κάλυψη της υποχρεωτικής ασφάλισης της αστικής ευθύνης από την κυκλοφορία οχημάτων έναντι τρίτων ισχύει ότι η ασφαλιστική κάλυψη αρχίζει μόνον μετά την καταβολή ολόκληρου του οφειλόμενου ασφαλίστρου στον ασφαλιστή, πριν από την οποία απαγορεύεται η παράδοση του ασφαλιστηρίου συμβολαίου στον ασφαλισμένο ή τον λήπτη της ασφάλισης και ισχύει για όσο χρόνο ορίζεται στο ασφαλιστήριο (αρ. 2 του Π.Δ. 237/1986). Ανανέωση της ασφαλιστικής σύμβασης επιτρέπεται μόνο με την εμπρόθεσμη καταβολή ασφαλίστρων της επόμενης ασφαλιστικής περιόδου, το αργότερο έως τη λήξη της ισχύουσας ασφαλιστικής σύμβασης (άρθρο 5 παρ. 2α του π.δ. 237/1986, όπως προστέθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 169 του ν. 4261/2014)..
Ζ. Ακύρωση ασφαλιστήριων συμβολαίων
  Σε περίπτωση μη παραλαβής ή/ και μη πλήρους εξόφλησης του ασφαλιστηρίου συμβολαίου από τον Χρήστη εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την έκδοσή του, το ασφαλιστήριο συμβόλαιο θεωρείται άκυρο, υπό την προϋπόθεση ότι δεν έχει αναγγελθεί ζημία κατά το διάστημα αυτό, και επιστρέφεται στην αντίστοιχη συνεργαζόμενη ασφαλιστική επιχείρηση.
Η. Προσωπικά δεδομένα
 1. Ο "ΠΡΑΚΤΟΡΑΣ" τηρεί και επεξεργάζεται αρχείο με προσωπικά δεδομένα των Χρηστών του "ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ", που σύναψαν σύμβαση ασφαλιστικής κάλυψης μέσω αυτού με συνεργαζόμενες ασφαλιστικές επιχειρήσεις καθώς και των τυχόν ζημιωθέντων τρίτων, τα οποία περιήλθαν στην κατοχή της στο πλαίσιο της επικοινωνίας της με τους εν λόγω ασφαλισμένους. Τα δεδομένα αυτά πιθανόν να περιλαμβάνουν ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα. Αποκλειστικό σκοπό της τήρησης και επεξεργασίας του εν λόγω αρχείου αποτελεί η παροχή και εκτέλεση των υπηρεσιών ασφαλιστικού διαμεσολαβητή που έχει αναλάβει ο ‘ΠΡΑΚΤΟΡΑΣ’ έναντι των Χρηστών και των συνεργαζόμενων με αυτήν ασφαλιστικών εταιρειών. Επίσης, ο ‘ΠΡΑΚΤΟΡΑΣ’ διατηρεί το δικαίωμα διαβίβασης των προσωπικών δεδομένων, συμπεριλαμβανομένων τυχόν ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων, που τηρεί και επεξεργάζεται στην εκάστοτε συνεργαζόμενη ασφαλιστική επιχείρηση που προμηθεύει το ασφαλιστικό προϊόν στο υποκείμενο των διαβιβαζόμενων δεδομένων, με σκοπό την επεξεργασία της αίτησης ασφάλισης, τη λειτουργία και εκτέλεση της ασφαλιστικής σύμβασης.
 2. Αποδέκτες των δεδομένων των Χρηστών δύνανται να είναι οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις, υπάλληλοι ή και τρίτα πρόσωπα συνεργάτες του ‘ΠΡΑΚΤΟΡΑΣ’ που ασκούν υπηρεσίες διαμεσολάβησης κατ’ εντολή της και πληρούν τις εκ του νόμου προϋποθέσεις, Νοσηλευτικά Ιδρύματα, Ιατροί, αντασφαλιστές, η Υπηρεσία Στατιστικής Ασφαλιστικών Εταιριών, Δημόσιες Αρχές βάσει επιταγών του Νόμου ή Δικαστικών αποφάσεων κ.λ.π. Η ασφαλιστική επιχείρηση οφείλει να ενημερώνει το υποκείμενο για κάθε διαβίβαση που ενεργεί προς τρίτους δεδομένων που η ίδια τηρεί. Η ενημέρωση σε κάθε περίπτωση προηγείται της διαβίβασης (βλ. απόφαση 153/2014ΣτΕ). Ο Χρήστης έχει το δικαίωμα να λαμβάνει κατόπιν γραπτού αιτήματός του και έναντι αντιτίμου που δύναται να καθορίζει εκάστοτε ο ‘ΠΡΑΚΤΟΡΑΣ’ και σύμφωνα με τους όρους που θέτει η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα πληροφορίες για τα τηρούμενα προσωπικά του δεδομένα και στοιχεία και να προβάλλει τυχόν εύλογες αντιρρήσεις ως προς την επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων και στοιχείων σύμφωνα με όσα ορίζονται στα άρθρα 12 και 13 του Νόμου 2472 /97.
 3. Τα προσωπικά δεδομένα και στοιχεία των Χρηστών του "ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ" τηρούνται σε αρχείο από τον "ΠΡΑΚΤΟΡΑ" που η έδρα του βρίσκεται στην Παλλήνη Αττικής Λεωφόρος Μαραθώνος, αριθμός 13, ο οποίος θα τα επεξεργάζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2472/1997 όπως ισχύει, για τον σκοπό τόσο των υπηρεσιών που παρέχει, όσο και άλλων προωθητικών ενεργειών που τυχόν πραγματοποιήσει στο μέλλον. Η περαιτέρω τήρηση αρχείου προσωπικών δεδομένων από την εκάστοτε ασφαλιστική επιχείρηση που προμηθεύει το προϊόν διέπετε από τις διατάξεις του σχετικού ασφαλιστηρίου συμβολαίου. Ο "ΠΡΑΚΤΟΡΑΣ" έχει το δικαίωμα να χρησιμοποιεί και να επεξεργάζεται, συμπεριλαμβανομένης της διαβίβασής τους, τα προσωπικά δεδομένα των Χρηστών, πλην των ευαίσθητων, για προωθητικές ενέργειες ή και πωλήσεις εξ αποστάσεως που πραγματοποιεί η ίδια ή/ και συνδεόμενες με αυτήν επιχειρήσεις. Ο Χρήστης αποδέχεται τους παρόντες όρους παρέχει την ρητή συγκατάθεσή του στον "ΠΡΑΚΤΟΡΑ" για την τήρηση του ανωτέρω αρχείου και την χρήση και επεξεργασία, συμπεριλαμβανομένης της διαβίβασης, των προσωπικών του δεδομένων για τους ανωτέρω σκοπούς καθώς και για την χρήση των στοιχείων επικοινωνίας του και των προσωπικών δεδομένων και εν γένει των πληροφοριών που της γνωστοποιεί για την αποστολή προωθητικών μηνυμάτων σχετικά με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που παρέχει ο "ΠΡΑΚΤΟΡΑΣ" και οι συνδεόμενες με αυτήν επιχειρήσεις, υπό την επιφύλαξη των διατάξεων περί καταχώρησης στο μητρώο του άρθρου 11 του Ν. 3471/2006. Ο Χρήστης δύναται να ανακαλέσει μονομερώς οποτεδήποτε το ως άνω δικαίωμα του "ΠΡΑΚΤΟΡΑ" με έγγραφη δήλωσή του προς αυτόν και απευθύνεται στον "ΙΣΤΟΤΟΠΟ".
 4. Ο Χρήστης παρέχει με την αποδοχή των παρόντων όρων τη συγκατάθεσή του προς τον "ΠΡΑΚΤΟΡΑ" να γνωστοποιήσει σε οποιαδήποτε δημόσια διοικητική ή δικαστική αρχή αιτηθεί σχετικά τα προσωπικά στοιχεία συμπεριλαμβανομένων στοιχείων επικοινωνίας και ταυτοποίησης καθώς και τα δεδομένα κίνησης και θέσης και το ηλεκτρονικό στίγμα εισόδου και χρήσης του συστήματος του "ΠΡΑΚΤΟΡΑ".
 5. Ο "ΠΡΑΚΤΟΡΑΣ" δύναται να τηρεί αρχείο καταγεγραμμένων συνομιλιών προς απόδειξη ή/ και ασφάλεια συναλλαγών ή/και ταυτοποίηση των χρηστών. Το αρχείο αυτό τηρείται για μέγιστο χρονικό διάστημα 12 μηνών.
Θ. Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας.
Το περιεχόμενο του "ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ" αποτελεί ιδιοκτησία του "ΠΡΑΚΤΟΡΑ" εκτός των ρητά αναφερομένων εξαιρέσεων, που αναφέρονται σε αναγνωρισμένα πνευματικά δικαιώματα τρίτων, που ενδεικτικά και όχι περιοριστικά περιλαμβάνει κείμενα, ειδήσεις, γραφικά, εικόνες, φωτογραφίες, σχεδιαγράμματα, παρεχόμενες υπηρεσίες, βίντεο κ.α., αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία του "ΠΡΑΚΤΟΡΑ" και η χρήση τους προστατεύεται από την ισχύουσα ελληνική και κοινοτική νοµοθεσία περί εµπορικών σηµάτων, για την προστασία των της πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας, περί αθέμιτου ανταγωνισµού και κάθε άλλη σχετική. Σε κάθε περίπτωση η εµφάνιση και έκθεση τους στον "ΙΣΤΟΤΟΠΟ" δεν πρέπει κατά κανένα τρόπο να εκληφθεί ως εκχώρηση άδειας ή και δικαιώµατος χρήσης τους. Απαγορεύεται ρητά η αντιγραφή, αναπαραγωγή, µμεταφορά, μετάδοση, διανοµή, έκδοση, τροποποίηση με οποιονδήποτε τρόπο, δημιουργία παράγωγης εργασίας ή παραπλάνηση του κοινού σχετικά µε τον πραγματικό δικαιούχο του περιεχομένου, των εµπορικών σηµάτων και λοιπόν διακριτικών σηµάτων που περιλαμβάνονται στον ΙΣΤΟΤΟΠΟ" , χωρίς την προηγούμενη ρητή έγγραφη άδεια του "ΠΡΑΚΤΟΡΑ" ή του δικαιούχου των αντίστοιχων δικαιωμάτων πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας.

Η  Εταιρία «ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΟΓΙΑΝΝΙΔΗΣ- ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΖΟΥΝΤΑΣ ΙΚΕ .» με το διακριτικό τίτλο «VISION INSURANCE » δημιούργησε το δικτυακό τόπο www.paokinsurance.gr, με σκοπό την παροχή πληροφοριών και υπηρεσιών στους χρήστες του, σχετικά με τα προϊόντα της εταιρίας  VISION INSURANCE. Η χρήση του www.paokinsurance.gr, καθορίζεται σύμφωνα με τους παρακάτω όρους και προϋποθέτει απαραίτητα την πλήρη αποδοχή τους.

Οι επισκέπτες που κάνουν χρήση του δικτυακού τόπου www.paokinsurance.gr, συμφωνούν και αποδέχονται τα παρακάτω:
Ο δικτυακός τόπος www.paokinsurance.gr, χρησιμοποιείται με τη μορφή που έχει και δεν υπάρχει δυνατότητα τροποποίησης ή άλλης παρέμβασης από τους χρήστες. Με την επιφύλαξη συγκεκριμένων δικαιωμάτων τρίτων, όλο το περιεχόμενο που βρίσκεται στο συγκεκριμένο δικτυακό τόπο (ενδεικτικά σήματα, διακριτικά γνωρίσματα, σχέδια, κείμενα, φωτογραφίες, κ.λπ.) αποτελεί πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία της εταιρίας  VISION INSURANCE  και προστατεύεται από τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού, κοινοτικού και διεθνούς δικαίου. Το περιεχόμενο αυτό, ολόκληρο ή μέρος του, δεν μπορεί να αποτελέσει αντικείμενο εμπορίου, αντιγραφής, αναπαραγωγής, αναμετάδοσης με οποιονδήποτε τρόπο, χωρίς να υπάρχει γραπτή άδεια των δικαιούχων.

Ο επισκέπτης ή και ο χρήστης της ιστοσελίδας οφείλουν να:

 • αποδέχονται τις διατάξεις της συγκεκριμένης νομοθεσίας, συμπεριλαμβανομένης και της νομοθεσίας που αφορά τις τηλεπικοινωνίες, την προστασία πνευματικής ιδιοκτησίας και τον αθέμιτο ανταγωνισμό.
 • απέχουν από οποιαδήποτε παράνομη και καταχρηστική δραστηριότητα.
 • επανορθώνουν για οποιαδήποτε ζημιά προκλήθηκε σε Εταιρίες του Ομίλου ή σε τρίτα πρόσωπα, λόγω παράνομης και υπαίτιας χρήσης της ιστοσελίδας από αυτούς.

Η εταιρία  VISION INSURANCE καταβάλλει  κάθε δυνατή προσπάθεια, ώστε να υπάρχει ασφάλεια στη χρήση, αλλά και ακρίβεια και εγκυρότητα των πληροφοριών που περιέχονται στο δικτυακό τόπο. Ωστόσο, σε καμία περίπτωση δε δεσμεύονται, ούτε εγγυώνται, ούτε αναλαμβάνουν ευθύνη, όσον αφορά την ασφάλεια και το περιεχόμενο του www.paokinsurance.gr, εκτός αν προβλέπεται ρητά. Για το λόγο αυτό, οι χρήστες αποδέχονται ότι πρέπει να αξιολογούν το περιεχόμενο και ότι είναι υπεύθυνοι για κάθε κίνδυνο που μπορεί να προκαλέσει η χρήση του.

Ο δικτυακός τόπος δεν ευθύνεται για οποιοδήποτε λάθος ή ανακρίβεια κατά τη διάρκεια διαβίβασης των πληροφοριών ή και των εντολών από τον χρήστη. Επιπλέον, δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε παρεμβολή, εσφαλμένη αναγραφή στοιχείων ή μη λειτουργία του συστήματος, εξαιτίας ανωτέρας βίας ή οποιουδήποτε άλλου λόγου.

Οι σύνδεσμοι σε άλλους δικτυακούς τόπους που πιθανόν υπάρχουν στο www.paokinsurance.gr παρέχονται αποκλειστικά για την εξυπηρέτηση των χρηστών. Η  VISION INSURANCE δεν αναλύει , ούτε ελέγχει τις πληροφορίες που περιέχονται στους συγκεκριμένους συνδέσμους και δικτυακούς τόπους και δεν ευθύνονται για το περιεχόμενό τους. Η χρήση, η πρόσβαση και η σύνδεση στους συγκεκριμένους δικτυακούς τόπους, γίνεται αποκλειστικά με ευθύνη των χρηστών και σε καμία περίπτωση η  VISION INSURANCE δεν έχει ευθύνη, σχετικά με τις πληροφορίες που περιέχονται σε αυτούς. Επίσης, δεν έχει καμία ευθύνη για τους όρους χρήσης και την πολιτική ασφαλείας των δικτυακών τόπων αυτών ή για τον τρόπο που διαχειρίζονται τους ηλεκτρονικούς τους επισκέπτες. Για το λόγο αυτό, οι χρήστες οφείλουν να αποδέχονται τους όρους χρήσης των συγκεκριμένων δικτυακών τόπων και να απευθύνονται στους παρόχους αυτών για οτιδήποτε προκύψει κατά τη διάρκεια της επίσκεψης ή της χρήσης τους.

Σε κάθε νέα online ασφάλιση αυτοκινήτου μέσω του www.paokinsurance.gr, μπορεί να προσφέρεται έκπτωση στα ασφάλιστρα λόγω ειδικής προσφοράς, χρήσης εκπτωτικού κωδικού, του τρόπου πληρωμής που θα επιλεγεί, κ.α. Η έκπτωση αυτή ωστόσο δεν υπολογίζεται στις επιμέρους ασφαλιστικές καλύψεις της Οδικής βοήθειας και της Νομικής προστασίας.

Η VISION INSURANCE θα καταβάλλει  κάθε δυνατή προσπάθεια για να διασφαλίσει τη διαθεσιμότητα του δικτυακού τόπου www.paokinsurance.gr και των υπηρεσιών που προσφέρει. Παρόλα αυτά, η διαθεσιμότητα του www.paokinsurance.gr  μπορεί να επηρεάζεται από τον εξοπλισμό των χρηστών και άλλα δίκτυα επικοινωνιών, ή από άλλες αιτίες. Σε κάθε περίπτωση, Η VISION INSURANCE έχει το δικαίωμα, οποιαδήποτε στιγμή, με ή χωρίς προειδοποίηση, να διακόπτουν προσωρινά τη λειτουργία του συνόλου ή μέρος του www.paokinsurance.gr και να μεταβάλλουν τη φύση ή και το περιεχόμενό του, για λόγους συντήρησης, αναβάθμισης ή οποιονδήποτε άλλο λόγο.

Επίσης, κατά τη διάρκεια της χρήσης του www.paokinsurance.gr, Η VISION INSURANCE δεν έχει καμία ευθύνη για:

 • οποιαδήποτε ζημιά προκληθεί από τον χρήστη
 • την αδυναμία πρόσβασης των χρηστών
 • τη συνολική ή μερική διακοπή της λειτουργικότητάς του
 • την καθυστέρηση ή κακή ποιότητα λήψης των υπηρεσιών
 • την απώλεια κάθε είδους περιεχομένου των υπηρεσιών
 • την ύπαρξη κάθε είδους σφάλματος

Οι πληροφορίες που παρέχονται στους επισκέπτες του δικτυακού τόπου www.paokinsurance.gr δεν αποτελούν άμεσες ή έμμεσες συμβουλές ή παροτρύνσεις για χρηματοοικονομική ενέργεια ή οποιαδήποτε άλλη πράξη με οικονομικές συνέπειες. Εξαρτάται από τη διακριτική ευχέρεια των χρηστών να αξιολογήσουν τις πληροφορίες και να ενεργήσουν ελεύθερα, βασισμένοι στην ιδιωτική βούλησή τους, αποκλείοντας οποιαδήποτε ευθύνη της Εταιρίας.

Το περιεχόμενο της συγκεκριμένης σελίδας «Όροι χρήσης» είναι δυνατόν να μεταβληθεί οποιαδήποτε στιγμή, με σκοπό την αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών μέσα από το δικτυακό τόπο www.paokinsurance.gr. Οι επισκέπτες οφείλουν να ελέγχουν το περιεχόμενο της συγκεκριμένης ιστοσελίδας, ώστε να είναι ενήμεροι για την ισχύουσα πολιτική της Εταιρίας, οποιαδήποτε στιγμή.

Αν κάποιος Όρος Χρήσης κριθεί άκυρος ή ακυρωθεί, δε θίγει την ισχύ των υπολοίπων όρων.

Ωστόσο, καμία τροποποίηση δεν έχει ισχύ, αν αυτή δε δηλωθεί γραπτά.

Η συγκεκριμένη σύμβαση χρήσης ρυθμίζεται από το Ελληνικό Δίκαιο. Για την επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς προκύψει σχετικά με τον συγκεκριμένο δικτυακό τόπο και όλα όσα έχουν αναφερθεί σε αυτόν, αποκλειστικά αρμόδια είναι τα Δικαστήρια Αθηνών.

Διαχείριση παραπόνων

Παράπονο θεωρείται η εκδήλωση δυσαρέσκειας από φυσικό ή νομικό πρόσωπο, η οποία σχετίζεται με το Ασφαλιστήριο συμβόλαιο ή με τις υπηρεσίες ασφάλισης που του παρέχονται, με οποιονδήποτε τρόπο, π.χ. Συμβαλλόμενος/Λήπτης της ασφάλισης, Ασφαλισμένος, δικαιούχος ασφαλίσματος, ζημιωθείς τρίτος στις ασφαλίσεις κατά ζημιών. Παράπονα δε θεωρούνται, σύμφωνα με το νόμο, οι αναγγελίες ασφαλιστικών απαιτήσεων, οι αιτήσεις αποζημίωσης, καθώς και αιτήματα που σχετίζονται με το συμβόλαιό σας και την παροχή πληροφοριών ή διευκρινίσεων για αυτό.

Σε περίπτωση που επιθυμείτε να υποβάλλετε κάποιο παράπονο ή παρατήρησή σας σχετικά με το Ασφαλιστήριο συμβόλαιό ή την εξυπηρέτηση που σας παρέχεται, μπορείτε να το στείλετε:

 • με e-mail στα info@paokinsurance.gr ή visioinsurance1926@gmail.com
 • με fax στα 2382042272
 • ταχυδρομικά μας την Εξυπηρέτηση Πελατών μας visioinsurance Γαλατάδες , Πέλλας τκ 58300 Κρύα Βρύση.

Για την υποβολή παραπόνου θα χρειαστεί να αναφερθούν τα παρακάτω στοιχεία:

 • Ονοματεπώνυμο
 • Όνομα πατρός
 • Ημερομηνία γέννησης
 • Τηλέφωνο
 • Αριθμός συμβολαίου (ή αριθμός κυκλοφορίας σε περίπτωση ασφάλισης αυτοκινήτου, αν δεν υπάρχει αριθμός συμβολαίου)
 • Σχέση με το Ασφαλιστήριο συμβόλαιο (Ασφαλισμένος, καλυπτόμενο μέλος, υποψήφιος πελάτης)

Μόλις λάβουμε το παράπονό μας, θα μας στείλουμε γραπτή επιβεβαίωση.

Το Τμήμα Διαχείρισης Παραπόνων θα καταγράψει το αίτημά μας και θα δημιουργήσει ηλεκτρονικό φάκελο για την αρχειοθέτησή του. Για τη διαχείριση του παραπόνου μας, θα λάβει κάθε σχετική πληροφορία από μας αρμόδιες Διευθύνσεις μας Εταιρίας. Στη συνέχεια, το αργότερο μέσα σε πενήντα (50) ημερολογιακές μέρες από την ημερομηνία υποβολής του παραπόνου μας, θα λάβετε την απάντησή μας.

Σε περίπτωση, που δε λάβετε απάντησή μας μέσα στο παραπάνω χρονικό διάστημα, θα αιτιολογήσουμε γραπτώς την καθυστέρησή μας. Παράλληλα θα μας ενημερώσουμε για το χρόνο που υπολογίζουμε μας θα ολοκληρωθεί η διερεύνηση του παραπόνου μας, καθώς και για το πότε θα λάβετε την οριστική μας απάντηση.

Τη διαδικασία διαχείρισης των παραπόνων που υποβάλλονται συντονίζει και παρακολουθεί ο κ Αθανάσιος Ζούντας , με τα παρακάτω στοιχεία επικοινωνίας:
e-mail: visioinsurance1926@gmail.com
τηλέφωνο: 2382025425
Η διαχείριση του παραπόνου σας γίνεται σύμφωνα με την Πράξη της Εκτελεστικής Επιτροπής της Τράπεζας της Ελλάδος με αριθμό 3/08.01.2013. Μπορείτε να την αναζητήσετε στην ενότητα «Προστασία Καταναλωτή» της «Διεύθυνσης Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης» στην ιστοσελίδα:
http://www.bankofgreece.gr/Pages/el/deia/consumerprotection.aspx

Παράλληλα με την υποβολή του παραπόνου σας στην Εταιρία ή σε περίπτωση που δεν ικανοποιηθείτε από την απάντησή μας, μπορείτε να απευθυνθείτε για την εξωδικαστική επίλυση του προβλήματός σας στην Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή «Συνήγορος του Καταναλωτή».

Σε αυτή την περίπτωση, η προθεσμία για να υποβάλετε αναφορά είναι 1 έτος από τη στιγμή που κατά την άποψή σας, δημιουργήθηκε η καταναλωτική διαφορά. H αναφορά σας αυτή δε διακόπτει, ούτε αναστέλλει τις προθεσμίες που προβλέπονται από το Νόμο για τη χρήση ένδικων βοηθημάτων από την πλευρά σας. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα: www.synigoroskatanaloti.gr

Οποιαδήποτε αξίωση κατά της Εταιρίας παραγράφεται αφού περάσει το χρονικό διάστημα που ορίζει η νομοθεσία για κάθε περίπτωση. Η υποβολή παραπόνου στην Εταιρία δε διακόπτει την παραπάνω παραγραφή.